Odklad plateb nájemného pro určené období pro podnikatele a nájemce bytů

Zákon se týká těch, kteří museli své provozovny uzavřít v březnu, a to právě v důsledku vládních nařízení. Ustanovení zákona se použijí na nájem nebo podnájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li prostor nebo místnost alespoň převážně k podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen. Dále se použijí i na pacht, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor sloužící podnikání.

Některé městské části v Praze již přistoupily samy k umožnění odkladu, a to pro nebytové prostory, které mají ve svém vlastnictví. Jejich seznam pečlivě sledujeme a v případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. Praha rovněž oznámila, že nepřistoupí ke zvyšování nájemného v komerčních prostorách, které letos plánovala zvednout o 2,8 procenta. 

Firmy, které jsou v nájmu a kvůli vládním opatřením musely zavřít své provozy, budou moci požádat o odklad plateb nájmu do 30. 6. 2020. Doba odkladu by se mohla podle ministerstva ještě prodloužit v tom případě, že by se prodlužovala vládní opatření související s koronavirem, současné znění zákona s tím však pro tuto chvíli nepočítá. 

Nájemce musí být připravený prokázat, že platby nájemného není schopen splácet. V takovém případě nesmí dostat do 31. 12. 2020 výpověď z důvodu dlužného nájemného, neboť odložené nájemné za období od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2020 bude splatné právě do konce tohoto roku. Zákaz jednostranného ukončení nájmu pro podnikatele v ochranné době do prosince letošního roku se vztahuje jen na neplacení nájemného, ale nikoliv neplacení energií a dalších služeb. 

Nájemce je povinen uhradit všechny pohledávky, které se staly splatnými v rozhodné době a které nájemce řádně neuhradil, do konce ochranné doby. Neuhradí-li nájemce v ochranné době všechny dluhy na nájemném, které se staly splatnými v rozhodné době, má pronajímatel právo vypovědět nájem; výpovědní doba činí 5 dní. Pronajímatel má toto právo i tehdy, prohlásí-li nájemce, že tyto dluhy na nájemném ani v ochranné době neuhradí.

Poslanecká sněmovna se rovněž shodla na odkladu nájmů pro nájemníky bytů, kteří mohou požádat o odklad plateb do konce července 2020. Dluh pak musí splatit do konce roku 2020. Odklad se ale netýká plateb energií.

Pro odklad plateb nájemného bytů je stanoveno pravidlo, že pronajímatel může poté, co pominuly okolnosti stanovené zákonem, nejdříve však po skončení nouzového stavu, požadovat zrušení nájmu, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby omezení ve stanoveném rozsahu snášel, zejména mohl-li by v důsledku omezení upadnout do takové nouze, že nebude mít ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen. Nedohodnou-li se strany na takovém zrušení nájmu, rozhodne soud.


Vytisknout   E-mail