PROFOUS LEGAL | advokátní kancelář

Odborné právní články

Neuhrazení soudního poplatku

time 731110 1280

Odvolací soud správně rozpoznal, že insolvenční soud použil pro výzvu k dodatečné úhradě soudního poplatku ze žaloby nesprávný vzor (vzor O. s. ř. č. 65 - usnesení soudu prvního stupně o povinnosti zaplatit soudní poplatek), v důsledku čehož bylo usnesení formulováno jako usnesení, proti němuž je odvolání přípustné, a u kterého byla lhůta k úhradě soudního poplatku koncipována jinak, než jak tomu má být u výzvy k dodatečné úhradě soudního poplatku dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Zneužití dominantního postavení

earth 2254769 1280

Zneužití dominantního postavení se může projevit i enormním zvýšením cen služeb společnosti, přestože tyto ceny nastavil předchozí majitel a byly dlouhodobě neudržitelné. Společnost UPC Česká republika, a.s. čelila problémům s antimonopolním úřadem jak v České republice, tak na Slovensku. 

Právo dítěte být slyšeno

child boy

Ústavní soud nedávno rozhodoval ve věci změny přijmení dítěte, kterou žádala matka. Krajský soud trval na objektivním zájmu na povolení takové změny, přestože otec se o dítě dlouhodobě nezajímal ani k němu neměl žádné citové pouto. Krajský soud nezletilého nevyslechl a neudělal si tak kvalifikovaný názor na jeho duševní a rozumový vývoj v této otázce. To Ústavní soud shledal porušením čl. 12 Úmluvy.

Zákaz diskriminace - poptávka po nájmu

protest 4328686 1280

K diskriminaci spotřebitele (§ 6 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) v souvislosti s poptávkou po nájmu bytu může dojít již tím, že je zájemce bez objektivního důvodu poskytovatelem dotazován na národnostní původ.

Databáze soudů nižšího stupně

justice

Kancelář veřejného ochránce práv zveřejnila dnes tiskovou zprávu, ve které se vyjadřuje ke zveřejňování rozhodnutí ve veřejné databázi soudů nižšího stupně tak, jak již nyní činí soudy vyšší instance.

Hromadná žaloba - dobrý krok?

191119 bryle

Plán legislativních prací byl v této věci schválen dne 14. prosince 2016, kdy věcný záměr zákona o hromadných žalobách měl za cíl zavést komplexní a ucelenou procesní úpravu, která se ve svém znění bude inspirovat americkou „class action“. Impulsem byly především nároky spotřebitelů vznikající z nekalého podnikání či z protiprávních jednání podnikatelů. Takové nároky však mnohdy samostatně nedosahovaly takové ekonomické intenzity, aby byly jednotlivými spotřebiteli uplatňovány prostřednictvím soudního řízení. 

Whistleblowing - nová směrnice Evropské unie

EU

Whistleblower je člověk, který nahlásí nebo zpřístupní podezřelé či protizákonné jednání, o kterém se dozvěděl na základě svého postavení na pracovišti, případně na základě interních informací. Nejčastěji se jedná o zaměstnance státní správy či velkých společností, které zaujímají velký podíl na trhu. 

Opuštění rodinné domácnosti

family

V usnesení Nejvyššího soudu České republiky č. j. 26 Cdo 3975/2017-854 ze dne 24. ledna 2019 se soud vyjádřil k opuštění rodinné domácnosti.

Nejvyšší soud k bezdůvodnému obohacení

finance

V nedávném rozsudku se Nejvyšší soud České republiky č.j. 28 Cdo 694/2019-131 ze dne 4. června 2019, vyjadřoval k institutu bezdůvodného obohacení. 

Právo nájemce vznést námitky proti výpovědi

living room 2155376 1280

Nedávný rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 26 Cdo 2199/2018 ze dne 18. března 2019 přinesl stanovisko k právu nájemce vznést námitky proti výpovědi danou pronajímatelem. 

Krátce o zásadě bezformálnosti

notebook 2386034 1280

Vyjádřena je v § 41 odst. 2 OSŘ jako nutnost posuzovat procesní úkony dle svého obsahu, nikoliv dle tvrzené vůle či nadpisu.[1] Veškeré procesní úkony je třeba vykládat na základě učiněného jednání, ať jsou dispoziční či prosté.

Druhy žalob v nové navrhované procesní úpravě

law 4617873 1280

Odborná i laická veřejnost již nějakou dobu diskutuje Věcný záměr civilního řádu soudního z dílny bývalého ministra Roberta Pelikána, který by měl sjednotit civilní soudní řízení. Mediálně je hojně propíraný, neboť se nejedná o návrh, který by byl kladně přijat veškerou odbornou veřejností. 

Založení režimu oddělených jmění

people 2595862 1280

Z nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. I. ÚS 1587/17 ze dne 24. dubna 2019.

Rozdělování zisku u akciové společnosti

reception 2507752 1280

Nedávné usnesení Nejvyššího soudu přelomově upustilo od dřívějších závěrů soudů ohledně účetních závěrek.

Třídění žalob

note 2527458 1280

Ačkoliv samotná žaloba je jednotným prostředkem k ochraně subjektivních práv, její třídění je více než různorodé.

Bytové spoluvlastnictví – předtím a dnes

apartment 406901 1280

Až do účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bylo bytové spoluvlastnictví upraveno v samostatném zák. o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony. Již dlouho před přijetím nového občanského zákoníku byla evidentní potřeba novelizované verze zákona o vlastnictví bytů, či dokonce verze zcela nová.

Nemožnost popření pohledávky věřitele

home office 2452806 1280

Nové rozhodnutí pléna Ústavního soudu ve věci protiústavnosti části § 410 odst. 2 (první věta) zák. č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. června 2017.

Kdy může výše výživného škodit?

children 920236 1280

Ústavní soud se ve svém nálezu sp. zn. IV ÚS 650/15 ze dne 16. prosince 2015 vyslovil, že stanovení nepřiměřeně vysokého výživného, které dítěti i po dokončení vzdělání zajišťuje dlouhodobě či trvale bezpracný život, může být v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte.

Blankosměnka

wallet 2292428 1280

Právní úprava blankosměnky není v českém právním řádu bůhví jak rozsáhlá. Několik zmínek bychom mohli nalézt v zák č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů, např. v § 10: „Nebyla-li směnka, která byla při vydání neúplná, vyplněna tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli směnky, že tato ujednání nebyla dodržena, ledaže majitel nabyl směnky ve zlé víře anebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí." V případě tohoto institutu směnečného práva ponechává tedy zákonodárce zodpovězení spousty otázek judikatuře soudů.

Znevýhodnění věřitele skrze institut předžalobní výzvy

money 2696229 1280

V současnosti je tento institut velmi diskutován, a otázkou zůstává, zda de lege lata zabraňuje zbytečnému a nežádoucímu zvyšování nákladů při soudních řízeních. Jaké jsou podstatné náležitosti předžalobní výzvy? Co musí věřitel splnit, aby mu jako budoucímu žalobci byla přiznána náhrada nákladů řízení? Je formalistický přístup soudu k tomuto institutu spíše ke škodě žalobci?