ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

PROFOUS LEGAL

Image
9:00 - 18:00

9:00 - 18:00

provozní doba kanceláře
pondělí - pátek

225 340 235

225 340 235

telefonní spojení pro informace

Poskytované právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje níže uvedené právní služby
Rodinné právo

Rodinné právo patří většinou mezi velice citlivé téma pro každého z nás. Proto se snažíme ke každému klientovi přistupovat individuálně a s vysokou diskrétností.

Pojistné události

Náš právní tým poskytuje kompletní právní zastoupení při řešení všech typů škodních událostí a uplatnění práv poškozeného.

Našeho klienta zastupujeme od prvotního jednání s osobami odpovědnými za způsobenou škodu, včetně jednání s pojišťovnami, Českou kanceláří pojistitelů a dalšími subjekty, až po zastupování poškozeného před příslušnými soudy, včetně následného vymáhání přiznaného odškodnění.

Právo duševního vlastnictví

Poskytujeme poradenství ohledně autorského práva, ochranných známek, patentů, licenčních smluv, průmyslového práva včetně zastupování klientů v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví.

Dědické právo

Po přijetí nového občanského zákoníku došlo k výrazné změně dědického práva, což přineslo mnoho nových pojmů a institutů do této právní oblasti. Proto je vhodné se v této souvislosti obrátit na odborníka a předejít tak případným sporům a průtahům v dědických záležitostech.

Správní právo

Ve správním právu poskytujeme komplexní právní služby v řízeních se správními institucemi.

Fúze a akvizice

Nabízíme komplexní služby v oblasti fúzí a akvizic ve spolupráci s ekonomickými, účetními a daňovými experty.

Smluvní právo

Náš tým dává velký důraz na to, aby smlouva svým zpracováním plně vyhovovala představám klienta a předcházela vzniku případných budoucích sporů. V případě obchodních korporací jsou pro nás primární zájmy společnosti a jejich společníků.

Trestní právo

Poskytujeme komplexní ochranu Vašich práv v rámci trestního řízení.

Právo nemovitostí

Poskytujeme komplexní právní poradenství při koupi nebo prodeji nemovitostí, komerčních nájmů nemovitostí a úkonů s tím souvisejících.

Pracovní právo

Právní pomoc v oblasti pracovněprávní problematiky poskytujeme jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům.

Insolvence

Naše kancelář poskytuje právní poradenství ohledně oddlužení, konkurzu i reorganizace, a to jak fyzickým osobám, tak korporacím.

Veřejné zakázky

Poskytujeme komplexní právní poradenství včetně soutěžního práva a zastupování klientů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

10 let

Advokátní kancelář s tradicí

100+

Desítky úspěšných projektů

Advokátní kancelář PROFOUS LEGAL

Advokátní kancelář vykonává svou činnost na území České republiky a Slovenska prostřednictvím vlastní sítě právníků, ale i partnerských advokátních kanceláří v zahraničí. Díky svému personálnímu obsazení a rozsahem svého zaměření advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni.

Kromě vlastního realizačního týmu naše advokátní kancelář využívá i spolupráci s externími poradci v oblasti související s poskytováním právních služeb, jakožto například s účetními a daňovými poradci, překladateli, ale také s konzultanty z oblasti čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Tato spolupráce umožňuje poskytnutí zcela komplexního právního poradenství klientovi.

Advokáti působící v Profous Legal absolvovali zahraniční studia, studijní pobyty a stáže a pořádají ve spolupráci s odbornými agenturami semináře a workshopy ve specializovaných oblastech práva, včetně pravidelné přednáškové činnosti.

Cílem advokátní kanceláře však není jen poskytování právního servisu na základě požadavků klienta, ale rovněž pravidelná konzultační a preventivní činnost, při které informujeme klienta o nových právních normách, nových interpretacích právních norem, rozhodovací praxi - a to i v kontextu evropského práva. Zaměřujeme se i na jiné okolnosti, které mají či mohou mít dopad na činnost klienta, čímž předcházíme případným budoucím právním problémům.

Naše advokátní kancelář mimo oblasti poskytovaných služeb v žádném případě neopomíjí jednu z hlavních agend advokacie, a to zastupování klientů v řízení před soudními i jinými orgány. I přes naši veškerou snahu docílit vyřešení problému smírnou cestou existuje řada situací, které nelze vyřešit jinak než soudním řízením. Tým právníků advokátní kanceláře Profous Legal je schopen převzít vaše zastoupení jak v řízení před soudy všech typů či stupňů, tak i v již probíhajících řízeních.

30 let právních zkušeností

V oblasti práva obchodního, občanského, trestního, rodinného a správního.

Image

JUDr. Miloš Profous

V roce 1985 ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1985 je doktorem práv. Advokátem zapsaným u České advokátní komory je od roku 1988.

Působil jako společník v české renomované advokátní kanceláři Balaštík, Fiala, Profous & spol. založené v roce 1990. Rovněž působil v advokátní kanceláři Fiala, Profous, Maisner & spol. Od počátku své kariéry se specializoval na poskytování právních služeb významným českým i mezinárodním klientům a to zejména v oblasti práva obchodního a občanského, pracovního práva, dále pak práva duševního vlastnictví, IT, osobních údajů, konkurzu a vyrovnání.

Po více jak 18 letech působení v pozici společníka velké advokátní kanceláře se JUDr. Miloš Profous rozhodl pro založení vlastní právnické firmy a stal se zakladatelem advokátní kanceláře Profous Legal.

Je členem Městského sdružení advokátů v Praze, České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a Jednoty českých právníků.

Nyní se ve své praxi specializuje především na oblasti obchodního práva, občanského práva, nemovitosti, směnky, šeky, konkurz a vyrovnání, závazkové právo a odpovědnost za škodu.

Naši klienti

Níže uvádíme výčet našich nejvýznamnějších klientů

Kapka naděje
FERMATA
Aspen

Motta naší práceklient na prvním místěvčasná informovanost klientašpičkový právní tým

Kontaktujte nás

PROFOUS LEGAL advokátní kancelář

V Jámě 1
110 00 Praha 1
Česká republika

IČ: 49367862 | DIČ: CZ6301030857

Telefon: +420 225 340 235

Fax: +420 225 340 239

E-mail: info@profouslegal.com