Poradenství související s novelou Zákona o obchodích korporacích

Zobrazení: 1395

Novela zákona o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb. nabývá účinnosti 1. ledna 2021 a přináší zásadní změny v oblasti korporátního práva.

Jejím cílem je vyjasnění výkladových problémů, ke kterým docházelo v praxi, zavádí nové instituty a možnosti, a dále pak implementuje i závěry, které se objevily v judikatuře za uplynulých šest let.

Níže si dovolujeme tyto nejzásadnější změny shrnout.

 
1) Společnost s ručením omezeným a snížení administrativní zátěže

 
2) Právnické osoby ve volených orgánech obchodních korporací

 
3) Zpřesnění a zpřísnění pravidel pro výplatu vlastních zdrojů
Novela ZOK zpřesňuje, ale také zpřísňuje, pravidla pro rozdělení a výplaty zisku společnosti, záloh na podíl na zisku a jiných transakcí souvisejících s vlastními zdroji společnosti.

Zákonodárce tak zejména touto novelou:

 
4) Změny v oblasti valných hromad

 
DALŠÍ ZMĚNY

Vytisknout